Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”   realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

(umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

 

 

 

 

Pelplin, 08 listopada 2017 r.

 

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

 

„Wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich i określonych środków trwałych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”. 

 

Po przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków Komisja postanowiła zaprosić do złożenia oferty INDYGO MARCIN FORKIEWICZ  - Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), na stronie internetowej Zamawiającego (http://diecezja-pelplin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 25 października 2017 r. 

Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, tj. do dnia 7 listopada 2017 roku do godz.8:30 złożono 1 wniosek.

 

Wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

 

Wykonawca INDYGO MARCIN FORKIEWICZ spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk